Zásady ochrany osobních údajů

PROVOZNÍ ŘÁD SK FINESS RING platný od 1.4.2014

Provozovatel jméno a příjmení:    Radim Volák
adresa:               Čajkovského 2227/35, Karviná-Mizerov
IČ:                        06474594
mobil:                   604 457 597

e-mail:                radim@volak.net
MÍSTNOSTI KOMPLEXU:
fitcentrum, solárium, šatna muži a šatna ženy, WC a sprchy, aerobní sál, bar s posezením a s obsluhou, masáže
POSILOVACÍ STROJE JSOU ZNAČKY:Grunsport

Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 1. Návštěvník Fitness ring je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny obsluhy.

Zakoupením (vstupu,permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se
ho dodržovat. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našich
středisek nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců
nenese Fitness ring žádnou zodpovědnost.

 1. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci). Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 2. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 3. Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi.
 4. Za boty a jiné odložené osobní věci vedení posilovny nezodpovídá. Proto si obuv a osobní věci uložte do skříňky pro Vás určené.
 5. U obsluhy si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky. Ihned se dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, permanentka).Permanentky jsou nepřenosné, cvičenci nesmí umožnit vstup osobě, která se nemá platnou kartu či zaplacený vstup do fitcentra.
 6. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat u obsluhy. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese vedení posilovny žádnou zodpovědnost!
 7. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv( nikoli bos, ale s pevnou obuví, ne venkovní!) V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy. Nařizujeme, pokud by jakákoliv část holé pokožky měla mít kontakt s jakoukoliv částí posilovacích strojů, ručník pod sebe!!!
 8. Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit! Cvičenci v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Veškeré zjištěné skutečnosti a havárie jsou cvičenci povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci, obsluze nebo některé z odpovědných osob.
 9. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení fitcentra je zakázáno.Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. (Kotouče vždy patří na stojany!)
 10. Do všech prostor Fitness ring je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 11. Návštěvník může využít občerstvení baru, přičemž sklenice patří pouze na bar nebo na místo k tomu určené! Návštěvník je povinen prázdné sklenice odevzdat na baru. V prostorách fitcentra platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v sportovních (cyklo apod.) plastových obalech.
 12. Po ukončení cvičení je cvičenec povinen se před opuštěním prostor fitcentra řádně odhlásit, předá klíč od skříňky obsluze, zkontroluje, zda v prostoru celé posilovny nic nezapomněl ( za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení posilovny žádnou odpovědnost!).
 13. Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness centra.
 14. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu, ukončit cvičení s dostatečným předstihem nejpozději 15 min před uzavřením provozovny. Opustí veškeré prostory FITNES ring včetně šaten a uzavře účet u obsluhy před koncem provozní doby.

Doufáme, že dodržování těchto nenáročných pravidel nám i Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v bezpečném prostředí, kde každý najde to, co hledá.

ZÁKAZ ŠÍŘENÍ FOTOGRAFIÍ ZA ÚČELEM ZISKU A PROPAGACE BEZ SOUHLASU AUTORA